Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

BiP

Deklaracja dostępności - dostępność strony internetowej oraz obiektów Służewskiego Domu Kultury

Strona internetowa SDK została opublikowana przed przed 23 września 2018. 

Raport o stanie zapewnienia dostępności - stan na 01.01.2021 (plik do pobrania, format PDF, rozmiar 106 KB)

etr mini      Informacja o Służewskim Domu Kultury - Tekst łatwy do czytania


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sdk.waw.pl

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służewskiego Domu Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-09.


Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niespełnione wymagania

 • Materiały archiwalne są niedostępne oznaczone informacją "Wpis archiwalny".
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów audio/wideo. Część materiałów wideo posiada opisy filmów w czasie.
 • Strona nie posiada mapy serwisu.
 • Na stronie znajduje się wyszukiwarka CAPTCHA - niektórzy użytkownicy mogą mieć problem z wysłaniem formularza kontaktowego ze względu na zastosowanie zabezpieczeń w postaci reCAPTCHA. Aby zminimalizować ewentualny problem w dziale kontakt dodany jest również adres e-mail w postaci tekstowej.


Powody braku spełaniania wymagań

 • Część plików została dodana do strony przed wejściem w życie ustawy. Mapa znajdująca się w dziale kontakt jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.


Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.


Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Zieliński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48228439101 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

J. S. Bacha 15
02-743 Warszawa


Aplikacje mobilne

brak


Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://tiny.pl/dtzgk
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://tiny.pl/dtzth
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://tiny.pl/dtztg
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..