Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Inne

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego do Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Wpis archiwalny

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego do Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Zapytanie ofertowe

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie Regulaminu udzielania w Służewskim Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych Zaprasza do złożenia Oferty na: dostawę sprzętu komputerowego do Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów. KOD CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

 1. Podpisaną ofertę należy złożyć w formie skanów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.11.2022 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń zewnętrznych, oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz Formularzem cenowym (załącznik nr 1 do formularza oferty).
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć razem z towarem, niezbędną dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, dokumenty licencji (o ile są one wymagane) oraz potwierdzenie warunków gwarancji udzielonej przez producenta towaru dostarczonego Zamawiającemu.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar, fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń, o parametrach technicznych zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia, odpowiadający aktualnym wymogom techniki i obowiązującym w tym zakresie normom.
  4. Dostarczony przez Wykonawcę towar musi posiadać wszystkie wymagane polskim prawem certyfikaty bezpieczeństwa.
  5. Wykonawca musi być właścicielem towarów objętych przedmiotem zapytania ofertowego, musi posiadać prawo swobodnego nimi dysponowania a urządzenia oraz licencje nie mogą być dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie mogą być obciążone prawami osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym prawami z zakresu własności przemysłowej.
 3. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać podmioty:
   1. nie podlegające wykluczeniu z procedury na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).
   2. w stosunku do których nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem zawartego układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli zaspokojenia wierzycieli nie przewiduje się przez likwidację;
   3. nie otwarto wobec Wykonawcy likwidacji;
   4. nie zalegające z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
   5. nie zostały skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
   6. Wykonawca winien wykazać się w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania przynajmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego o wartości brutto 50 tyś. zł każda. Na potwierdzenie powyższego Wykonawcy przedłożą wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (referencje, zaświadczenia lub inną dokumentację).
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:
   1. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy wg Załącznika nr 1 - formularz oferty. Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem;
   2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę;
   3. Oferta powinna zawierać:
    1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3,
    2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 4,
    3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
    4. wykaz zrealizowanych dostaw, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym, o których mowa w rozdziale 3 pkt 3.1. lit. f) niniejszego zapytania – załącznik nr 5 do zapytania.
 4. Kryteria oceny Ofert:
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki udziału w zapytaniu oraz jest najkorzystniejsza ze względu na przyjęte kryteria oceny ofert.
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
   1. kryterium cena - 100 %
    Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
    najniższa cena oferty brutto/cena brutto oferty badanej x 100 = liczba punktów
    Maksymalna liczba pkt w kryterium „Cena” wynosi 100.
    Zamawiający dokona oceny oferty w ww. kryterium na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
 5. Sposób wyboru Wykonawcy:
  1. Spośród złożonych, ważnych (spełniających warunki) Ofert, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji parametrów złożonej oferty przed zawarciem umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   1. odwołania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny,
   2. zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty,
   3. zmiany terminów podanych w zapytaniu,
   4. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie realizacji zapytania ofertowego.
  4. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy przewidujące karę umowną w przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 6. Termin realizacji zamówienia:
  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar, własnym transportem i na własny koszt, do siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15 w Warszawie, w terminie do 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy, tj. nie później niż dnia 09.12.2022r
 7. Termin płatności:
  Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
 8. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 9. Termin i sposób złożenia ofert: Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie skanów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.11.2022 r., w tytule maila należy wpisać: Oferta – zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego. Zamawiający zastrzega możliwość żądania oryginałów dokumentów przed zawarciem umowy.
 10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Łukasz Wielgo Zamawiającego, tel.: 730-707-202, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 11. Dodatkowe informacje:
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny lub innych warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze Oferty.
  2. Zamawiający dokona wyboru Oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny Ofert oraz ewentualnych negocjacji.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania oraz zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których Oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej Oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia Oferty.
  4. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej w związku z rozstrzygnięciem postępowania przez Zamawiającego.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku gdy nie można będzie dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone Oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy Ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego. 

W załączeniu: