Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Inne

Rekrutacja - Specjalisty do spraw księgowo-finansowych

Wpis archiwalny

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalisty do spraw księgowo-finansowych

Dyrektor Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: Samodzielnego Księgowego Instytucji Kultury.

 1. Zakres zadań na stanowisku:

  1. Dekretowanie i ewidencja dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym, z załączonymi dokumentami;

  2. Wystawianie zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów księgowych;

  3. Weryfikacja zapisów i sald księgowych, w tym zgodności rozrachunków, dokonywanie rozliczeń kont księgowych rozrachunkowych;

  4. Przygotowanie danych i czynny udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;

  5. Archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

  6. Udział w rozliczaniu wniosków o płatność ze środków otrzymanych z dotacji;

  7. Bieżąca współpraca z innymi działami SDK w zakresie realizowanych czynności;

  8. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego, nisko cennego wyposażenia oraz współpraca przy czynnościach inwentaryzacyjnych;

  9. Prowadzenie kasy zgodnie z instrukcją kasową, w tym przygotowanie raportów w oparciu o dowody kasowe;

  10. Współpracowanie z kontrahentami SDK, szczególnie w sprawach płatności za zobowiązania oraz czuwanie nad windykacją należności, współpracowanie także z bankami, urzędami i innymi organami oraz audytorami;

  11. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 

  12. Obsługa systemu KASA (BILETYNA) w zakresie odbierania opłat uczestników; 

  13. Współpraca z głównym księgowym w zakresie bieżących potrzeb; 

  14. Odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych zadań;

 2. Wymagania:

  1. Posiadanie znajomości prawa, w zakresie:

   1. ustawy o rachunkowości;

   2. ustawy o finansach publicznych;

   3. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   4. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

   5. przepisów płacowych;

  2. Samodzielność w korzystaniu z przepisów szczególnych dotyczących zagadnień ra-chunkowości, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubez-pieczeń społecznych i zamówień publicznych.

  3. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel, programów księgowych (znajomość programu Enova 365 oraz mile widziana znajomość programu Biletyna), umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach sprawozdawczych i aplikacjach bankowych.

  4. Doświadczenie na podobnym stanowisku,

  5. Umiejętność planowania finansowego i budżetowania.

  6. Uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność, odporność na stres.

  7. Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji.

  8. Wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne,

  9. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Warunki aplikowania:

  1. Oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 11.02.2022 roku mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty powinny zawierać CV wraz z listem motywacyjnym.

  2. Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów (CV oraz list motywacyjny) nie będą rozpatrywane.

  3. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

 4. Informacje dodatkowe:

  1. Wymiar zatrudnienia: pełen etat, 

  2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

  3. Stabilne warunki zatrudnienia, stałe wynagrodzenie

  4. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba SDK

  5. Planowany termin zatrudnienia: marzec 2022 r.

  6. Budynek umożliwia wjazd wózkom inwalidzkim. Wewnątrz budynku: winda umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

 1. Przetwarzanie danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pomocą poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres.

  3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w SDK i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

   1. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze. Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez kandydata wskazanych danych osobowych jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

   2. w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata. Przesłanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Podanie szerszego zakresu danych przez kandydata jest dobrowolne. Brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

   1. upoważniony do tego personel Administratora,

   2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego).

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

   2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   3. w celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem lub IOD na adresy wskazane powyżej

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  9. Pani Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.