Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Inne

Rekrutacja – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

Wpis archiwalny

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje pracownika na stanowisko – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego


ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Obsługa organizacyjna Instytucji, prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i zarządzaniem oraz inwestycjami;
 2. Organizacja i koordynacja pracy Działu Administracyjno-Technicznego;
 3. Nadzór merytoryczny nad procesem inicjatyw legislacyjnych, sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych (w tym poleceń, zarządzeń, instrukcji, regulaminów, procedur i innych dokumentów wewnętrznych), monitorowanie tych aktów pod kątem spójności, kompletności;
 4. Inicjowanie i tworzenie procedur, przepisów wewnętrznych bądź dokumentacji, pod kątem zaleceń organów nadzorujących i kontrolnych, postanowień zawieranych umów oraz pod kątem stosowania najlepszych praktyk biznesowych;
 5. Sporządzanie analiz, przygotowywanie wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz nadzór nad wymaganą przepisami prawa dokumentacją i sprawozdawczością w nadzorowanym Zespole; 
 6. Zapewnienie sprawności funkcjonowania placówki w zakresie eksploatacji i infrastruktury obiektu; 
 7. Nadzór nad całością spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki odpadami Domu Kultury; 
 8. Pozyskiwanie dotacji i funduszy na finansowanie projektów inwestycyjnych, nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych w tym zakresie; 
 9. Identyfikacja potrzeb i planowanie zakupów składników majątkowych oraz ogólnoadministracyjnych w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania komórek organizacyjnych; 
 10. Inicjowanie napraw, zlecanie i kontrolowanie procesów modernizacji i remontów; Prowadzenie dokumentacji;
 11. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów dotyczących gospodarowania mieniem, inwestycji i remontów, zlecania usług i dokonywania zakupów; 
 12. Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych przy wsparciu Radcy Prawnego; 
 13. Nadzór nad składnicą akt Służewskiego Domu Kultury, oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, zgodnie z przepisami prawa; 
 14. Administrowanie składnikami majątku SDK dotyczącymi nieruchomości, środków trwałych oraz wyposażenia; prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych; 

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie); 
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane instytucje sektora publicznego, instytucje kultury); 
 3. Doświadczenie w zakresie administrowania mieniem (nieruchomości, środki trwałe i prowadzenia dokumentacji administracyjnej); 
 4. Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych i doświadczenie w przygotowaniu postępowań przetargowych (SIWZ, kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia); 
 5. Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office; 
 6. Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne; 
 7. Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania, odpowiedzialność, terminowość;

WARUNKI APLIKOWANIA:

 • Oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 11.06.2021 roku mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty powinny zawierać CV wraz z listem motywacyjnym.
 • Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów (CV oraz list mowtyacyjny) nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wymiar zatrudnienia: pełen etat
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba SDK

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pomocą poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres.
 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w SDK i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. 
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
  • w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze. Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez kandydata wskazanych danych osobowych jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału  w prowadzonym procesie rekrutacji. 
  • w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata. Przesłanie danych w  dokumentach rekrutacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Podanie szerszego zakresu danych przez kandydata jest dobrowolne. Brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może
   powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • upoważniony do tego personel Administratora,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem lub IOD na adresy wskazane powyżej
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.